Fjordhesten Bornholm

Velkommen til Fjordhesten Bornholm.

Generalforsamling 2023

Føl og plageskue & bedømmelsesdag 2022

Fjordhesten Bornholm Afholdt føl og plageskue / bedømmelsesdag den 6. August 2022

se ResultaterResultater

Endnu engang Stor TAK til Dommer: Martin Bloch for som altid seriøse og positive beskrivelser af hestene.

Stor TAK til Mønstrings Dommer Ulrik Nielsen.

Også stor Tak til Lara Fich der skrev for dommer, Connie Olsen der speakede og skrev for mønstringsdommer, Laila og Alice der holdt styr på heste, ejere, tidsplan og præmier.

Endelig TAK til Sponsorer for FLOTTE præmier, samt familien Kaas Hemmingsen for lån af Faciliteter.

PåGensyn 2023.

Tirsdag d. 21 – 3 – 2023 19:00

I rytterstuen i NBKR,

Mæbyvej 1, Mæby, 3700 Rønne


Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, med følgende dagsorden:


Punkt 1: Valg af dirigent

Punkt 2: Valg af 2 stemmetællere

Punkt 3: Bestyrelsens beretning v/ formanden

Punkt 4: Regnskab v/ kassereren

Punkt 5: Indkomne forslag (skal være formanden i hænde d. 14-3-2023)


 • Bestyrelsen forslår nedenstående vedtægtsændringer (I kursiv)


§ 2: Formålet søges opnået ved fremskaffelse af gode avlshingste, afholde hoppekåringer og arrangementer til racens fremme. 


§ 2: Formålet søges opnået ved at afholde hoppekåringer og arrangementer til racens fremme. 


§ 5: 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og vælges for 2 år, 3 afgår i lige årstal og 2 i ulige årstal. Bestyrelsen fordeler selv posterne imellem sig. Bestyrelsen bemyndiges til fremskaffelse af hingst, samt at drage omsorg for den bedst mulige udstationering af foreningens hingst, sørge for forsikringer, og i øvrigt foranledige husdyrlovens krav opfyldt, og varetage foreningens øvrige ledelse. Hvis lånebehov opstår, kan bestyrelsen fremskaffe lånetilbud, som skal godkendes på en generalforsamling.

Der vælges 1 bestyrelsessuppleant samt 1 revisorsuppleant, begge vælges for et år.

Der vælges 1 fanebærer og en fanevagt. 
Der vælges et aktivitetsudvalg, bestående af mindst 2 personer der varetager aktiviteter med fjordheste, 1 af disse personer i udvalget skal være medlem af bestyrelsen. Udvalget vælges for 1 år.


§ 5: 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og vælges for 2 år, 3 afgår i lige årstal og 2 i ulige årstal. Bestyrelsen fordeler selv posterne imellem sig.

Der vælges 1 bestyrelsessuppleant samt 1 revisorsuppleant, begge vælges for et år.

Der vælges 1 fanebærer og en fanevagt. 
Der vælges et aktivitetsudvalg, bestående af mindst 2 personer der varetager aktiviteter med fjordheste, 1 af disse personer i udvalget skal være medlem af bestyrelsen. Udvalget vælges for 1 år.


    

§ 6:

Medlemmerne forpligtiger sig til, på bestyrelsens forlangende, at fremstille afkom efter foreningens hingste, dersom dette kræves ved de årlige afkomstskuer.


§ 6:

Udgår


        

                      

§ 7: 

Ikke-medlemmer kan også benytte foreningens hingste. Bedækningsprisen 

fastsættes af bestyrelsen. For ikke medlemmer gælder også fremstillingspligt ved afkomstskuer og lignende. 


§7:

Udgår


               


Punkt 6: Valg af bestyrelse, på valg er:


Jan Pedersen (modtager ej genvalg)

Lara Fick (modtager genvalg)

Bestyrelsessuppleant Laila Womb

Revisor Anette Andersen

Revisorsuppleant Sabrina Holm

Fanebærer Majken Børner

Fanevagt Heike Pedersen

Aktivitetsudvalg Maiken Børner

Alice Sommer

Randi Madsen


Punkt 7: Aktivitetsplan 2023

Punkt 8: Eventuelt


Med venlig hilsen og på gensyn d. 21-3-2022

Bestyrelsen Fjordhesten Bornholm


Anette Andersen har fået årets første Føl. Skovløkke’s Alma efter Abel Stanstorp og Skovløkke’s Freya. Stort tillykke med det skønne Hoppeføl.

Foreningshingsten er fløjet til de evige græsmarker.

Kære medlemmer af Fjordhesten Bornholm

Vi må med sorg underrette jer om at vores avlshingst er draget til de evige græsmarker.

Han blev testet positiv for CEM, og med hans alder og skavanker taget i betragtning besluttede bestyrelsen at den Stolte hingst fik en værdi afsked med livet.

ABEL STANSTORP - FJORDHESTEN BORNHOLMS nu forhenværende FJORDHINGST.

Mindeord for Arne Sommer

Et lys er slukket - en ægte fjordhestemand har vrinsket for sidste gang....

Det er med stor sorg at vores forhenværende formand for Fjordhesten Bornholm Arne Sommer stille sov ind tirsdag den 6. Oktober 2020.
En mand der er opvokset med og har haft fjordheste hele sit liv, altid været aktiv i foreningen Fjordhesten Bornholm, hvoraf de 30 år som formand.
Arne brændte for den gule Fjordhest, især var avlen hans hjertesag - gennem hans mange år på formandsposten var hans vigtigste mission, at sørge for, at der stod en avlshingst klar til at bedække øens fjordhopper. Med tiden lykkedes det med avlsarbejdet at få højnet kvaliteten af fjordhestene på Bornholm.
Mange år boede Arne med sin kone og børn i Farum, men havde hele tiden Fjordheste, avlede føl på Bornholm samt varetog foreningsarbejdet i Fjordhesten Bornholm. I 2009 flyttede Arne og Alice til deres lille ejendom på Bornholm, hvor han fik sine heste hjem på stald.
Herefter fulgte en meget aktiv pensionist tilværelse, hvor Arne bl.a genoptog hestevognskørsel - endda på konkurrenceplan. Her oplevede han mange fantastiske ture i hestevognen, især med hans tospand med Søs og Pippi, hvor han bl.a. opnåede et Bornholms mesterskab.
Vores årlige føl- og plageskue samt nogle år Kåringer, hvor resultatet af avlen blev mønstret og bedømt betød rigtig meget for Arne, hvert år arbejde han aktivt på at fremskaffe dommere, sørge for lokaliteter og præmier. Det lykkedes ham endda at få etableret en medalje kåring i 2019, hvor tre heste opnåede medalje - det var i den grad en glæde for Arne.
At kunne glæde sig på andres vegne, var en egenskab Arne besad! Et stort menneske, som har givet så meget viden og erfaring videre, opsøgende og velligt, ja man kan finde mange tillægsord...
Et citat der beskriver en fjordhest (og måske også Arne);” en tillidsfuld, modig, harmonisk, kæk, robust, nøjsom hest, med et venligt sind som kan omgåes af alle i familien”
Arne i hjertet er du gemt, vil aldrig blive glemt, gid alle var som du.....
Vores tanker går til Arnes kone Alice, deres 2 børn, 5 børnebørn samt 1 oldebarn i denne svære stund.

På Fjordhesten Bornholms vegne
Lotte.

Føl og Plageskue / Bedømmelsesdag 1. August 2020

Hermed resultaterne fra skuet,  STOR TAK til Dommer, Hjælpere, Udstillere og Nørregård

Dommer: Martin Bloch

Dommersekretær: Lara Fick

De første 8 er oprangerede finale-deltagere. 

De nederste 8 (med 7 i helhed) står i katalogorden og er ikke indbyrdes oprangerede. 

K. nr

Race

Navn

Ejer

Bedømmelse

Ærespræmie

7

Trakehner/ 4 års og ældre hoppe

PRISME SIEGÅRD

Karina Reker Hansen

9-8-8-9-9 BIS

Bornholms Heste- & kreaturforsikring + Stutteri Hesteklewa

12

Shire / 1 års hoppe

WILLOWFIELD OLIVIA

Ayoe Hansen

9-9-8-8-9

Land & Fritid + TSP

5

Fjordhest / 1 års Hingst Plag

EKKO HALSNÆS

Lotte Holm Petersen

8-8-8-9-8

Fjordhesten Danmark

9

DV / Hoppeføl

HESTEKLEWA PLENTY POINTS

Fam Kaas & Hemmingsen

8-8-8-9-8

K.L Guld & Sølv

1

Fjordhest / 1 års Hoppe plag

SKOVMINDES SOL

Randi & Jesper Madsen

9-8-7-8-8

Fjordhesten Bornholm

16

Fjordhest / 4 års & ældre vallak

PIL HALSNÆS

Lotte Holm Petersen

8-8-8-8-8

Bornholms Travselskab

2

Fjordhest /  1 års hoppe

ALFA STENSHØJ

Lotte & Torkild Petersen

8-8-7-9-8

Land & Fritid

13

Fjordhest / 3 års hoppe

ASTI STENSHØJ

Lotte & Torkild Petersen

8-7-7-8-8

Bornholms Landbrug

3

Fjordhest / 1 års Vallak

SKOVGÆRDET’S BALDO

Bente Finne

8-7-7-7-7


4

Fjordhest / 1 års Vallak

KLINTDAL’S LOKE

Heike & Jan Pedersen

7-7-7-7-7


6

DSP / Hoppeføl

IDA - ALBA

Grete Rømer

8-7-7-7-7


8

Trakehner / Connemara Hingstføl

SIEGÅRD’S PILOUTO

Karina Reker Hansen

7-7-8-8-7


10

Pinto Blanding

PAINTED BEAUTY

Oskar Pedersen

7-7-7-6-7


11

Pinto Blanding

BJØRNEGÅRDS MASTER MIND

Katja Wiinberg

7-7-7-7-7


14

Fjordhest / 4 års & ældre Hoppe

SKOVMINDES DORTHEA

Randi & Jesper Madsen

8-7-7-7-7


15

Fjordhest / 4 års & ældre Vallak

SKOVGÆRDET’S VALDO

Bente Finne

8-7-8-6-7


Generalforsamling 2020

Kære medlemmer af Fjordhesten Bornholm

I disse mærkelige tider, hvor meget er påvirket af en uvelkommen gæst i samfundet - virussen Corona - Covid 19, bliver også Fjordhesten Bornholm og denne lille forenings aktiviteter påvirket...
Vores Generalforsamling var vi nødt til at udsætte på ubestemt tid, nu efter flere måneder begynder samfundet at lukke op igen og bestyrelsen har afholdt møde. Her er man i bestyrelsen blevet enige om at generalforsamlingen 2020 ikke afholdes. Dette efter mange overvejelser, men også set i lyset af at de tre bestyrelses medlemmer der er på valg alle ønsker genvalg, samt at der ikke er indsendt emner eller forslag til bestyrelsen.
Vi håber på medlemmernes forståelse og accept af dette.
Hvis nogle har indvendinger eller kommentarer til bestyrelsens beslutning er vi åbne for dette, send venligst en mail til en af os i bestyrelsen....

Formandens beretning - Formandens beretning

Regnskab -Generalforsamling

Fjordheste hilsner
Bestyrelsen.

NB: Vi glæder os meget til at se jer til vores kommende Føl- og plageskue/ bedømmelsesdag 1/8-20.

Resultater fra Fjodhesten Bornholms 75 Jubilæumsstævne

Stævneleder RANDI MADSEN fik på dagen ovvérrakt Pokalen for særlig indsats i Fjordhesten Bornholm af Formanden Arne Sommer.

Randi fik pokalen for hendes arrangement i Fjordhesten Danmark, hvor hun for tiden er igang med en Modul-uddannelse, der formentlig gør hende klar som Fjordheste Dommer.

Desuden havde hun på dagen tilsidesat egen hest og dermed deltagelse i dagens stævne, for som stævneleder gøre det muligt for alle fjordheste ejere at deltage i stævnets klasser.

Stor TAK til RANDI.

Dagens Resultater fra Klasserne:

Dressur ridning:

LD.

 1. Thea Womb Kofod – Skovmindes Dorthea 66,1 %
 2. Lærke Christensen – Victoria Stenshøl – 65,2 %
 3. Heike Pedersen – Kiara 61,2 %

LC.

 1. Mathias Børner Jessen – Skovløkke’s Isabælla 66,0 %
 2. Lærke Christensen – Victoria Stenshøj 65,4 %
 3. Alma Fick – Hjalmar Ole Damsbo 63,6 %
 4. Mathias Børner Jessen _ Skovløkke’s Isabælla 63,5
 5. Thea Womb Kofod – Skovmindes Dorthea 62,2 %

LA.

 1. Lotte Holm Petersen – Pil Halsnæs 62,9 %

Dressur kørsel:

 1. Sabrina Holm Sørensen – Øyvind Stenshøj 55 strafpoint
 2. Jan Pedersen – Mette & Tulle 56 strafpoint

     2.    Jesper Manley Madsen – Dusshet 56 strafpoint

Springning:

30 cm.

 1. Lærke Christensen _ Victoria Stenshøj 3-1,02

40 cm.

 1. Maja Fick – Hjalmar Ole Damsbo 0-51
 2. Heike Pedersen – Kiara 0-56
 3. Lærke Christensen _ Victoria Stenshøj 3-0,52

50 cm.

 1. Lotte Holm Petersen- Pil Halsnæs 0-40 sek.
 2. Maiken Børner  – Skovløkke’s IsaBælla 4-1,08
 3. Bente Finne- Skovgærdets Valdo 6-0,45

60 cm:

 1. Lotte Holm Petersen – Pil Halsnæs 3-0,37
 2. Maiken Børner . Skovløkke’s Isabælla 4-1,02
 3. Bente Finne – Skovgærdets Valdo Udg.

Kegle/maraton kørsel:

 1. Jesper Manley Madsen- Dusshet 88,85 strafpoint
 2. Jan Pedersen – Mette & Tulle 97,51 strafpoint

Ringridning/kørsel:

 1. Bente Finne – Skovgærdets Valdo 3/3 ringe
 2. Ida Dandanel Kofod Hansen – Pil Halsnæs 2/3 ringe

        3.    Lotte Holm Petersen – Mosegårdens Clue 1/3 ringe

        3.    Jan Pedersen – Mette & Tulle 1/3 ringe

        4.    Sara Neel Søndervang Jørgensen- Lavita Vinstrup 0/3 ringe

        4.    Isabella Vivian Jørgensen – 0/3 ringe